НЧ „Родопска искра 2020“

Към САЙТА на читалището

Народно Читалище “Родопска искра 2020” с. Лилково е вписано в регистъра на  народните читалища под номер 3699 и извършва следните дейности:

1. Уреждане и поддържане на библиотека, читалня,  фото-, фоно -, филмо -, и видеотека, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи;

2. Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;

3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино и видео показ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности;

4. Събиране и разпространяване на знания на родния край;

5. Създаване и съхраняване на музейни колекции съгл. Закона за културното наследство;

6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги.

Целите на Народно Читалище “Родопска искра 2020” с. Лилково са да задоволява потребностите на гражданите и гостите на с. Лилково, община „Родопи“, област  Пловдив, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в с. Лилково, запазване на обичаите и традициите на българския народ, типични за региона , разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата, възпитание и утвърждаване на националното самосъзнание, възпитание в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост, осигуряване на достъп до информация.

НЧ „Родопска искра 2020“ спомага за развитието на  любителското художествено творчество и активно участва в сформирането през 2021г. на самодейна фолклорна формация „Родопски славей“, с художествен ръководител Мария Иванова. Насочили сме вниманието си към организиране  на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино и видео показ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности; Събиране и разпространяване на знания на родния край, създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното наследство, предоставяне на компютърни и интернет услуги

Календар за предстоящите творчески събития и дейности за 2022г. на

НЧ „Родопска искра 2020“ – с. Лилково, ЕИК 206257571

  През 2022г. НЧ „Родопска искра 2020“ е заложило няколко основни акцента в Календара на предстоящите събития и дейности:

23.07.2022г. /събота/ от 13 ч. – Етно-Фестивал „Лилково поСреща“
30.07.2022г. /събота/ – 12.00ч. междусъседски събор организиран от НЧ “Родопски напредък 2019г“ с. Ситово, НЧ „Родопска искра 2020“ с. Лилково и НЧ “Родопско бъдеще 1895“ с. Орехово
30.09.22г. – 02.10.22г. – Есенен фестивал на плодородието „Родопска пЕСЕН 2022“
02.10.22- 05.10.2022г. – Честване на 110 години от началото на Балканската война – първата пушка е пукнала в района на връх Модър. На тази дата отбелязваме и празника на читалището.
Възстановки на традиции и обичаи, творчески работилници;